Serveis

La nostra pràctica va adreçada al sector públicsector privat i al tercer sector.

Dret administratiu general
Dret ambiental
Urbanisme i Territori
Energia
Mobilitat
Transparència i responsabilitat social corporativa
Estratègies d'incidència
Fundacions i associacions

Dret administratiu general

 • Assessorament i suport jurídic en els procediments administratius davant l’Administració pública, les entitats i els organismes públics.
 • Formulació de recursos administratius.
 • Representació i defensa legal de particulars, empreses i administracions públiques en processos judicials davant jutjats i tribunals contenciosos administratius.
 • Assessorament en estratègies de coordinació interadministrativa. Redacció d’informes jurídics.
 • Assessorament en la redacció d’avantprojectes de normes.

Dret ambiental

Aquest despatx proporciona assessorament i suport jurídic a particulars i empreses en totes les vessants de la disciplina ambiental, d’acord amb les particularitats de cada cas concret.
 • Suport jurídic a les Administracions públiques, entitats i organismes del sector públic, tant en la seva actuació com en l’elaboració de normes de caràcter ambiental.
 • Participació, accés a la informació i a la justícia ambiental.
 • Medi ambient i economia circular.
 • Mediació en la resolució de conflictes per contaminació ambiental.
 • Coordinació i assessorament en procediments d’avaluació ambiental, concessions, autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals.
 • Assessorament jurídic en els diversos sectors del dret ambiental:
 • Activitats amb incidència ambiental:
 • Procediment de tramitació i atorgament, d’autoritzacions i llicències ambientals, control inicial i periòdic, revisió, modificació i inspecció; efectes de la comunicació prèvia ambiental; avaluacions ambientals; planificació inspectora.
 • Dret d’aigües: abastament i sanejament d’aigua (servei públic); concessions i autoritzacions d’aprofitament d’aigües; abocament d’aigües residuals al sistema de sanejament, llera pública o al mar.
 • Residus: gestió residus municipals (servei públic), comercials i industrials; assessorament a productors, posseïdors, negociants, agents i gestors de residus, inclosos els sistemes integrats de gestió (SIG); concepte de subproducte i del residu i la pèrdua de la seva condició com a tal; sòls contaminats.
 • Atmosfera i drets d’emissió; soroll, olors, pol·lució; agents contaminants; espais naturals i espècies protegides: instruments de protecció, aplicació i gestió dels espais, hàbitats i espècies protegides; anàlisi de compatibilitat activitats amb incidència ambiental i espais protegits.
 • Seguiment i suport en el compliment de les obligacions ambientals dels diversos agents econòmics.
 • Assessorament en procediments administratius sancionadors i de responsabilitat ambiental.
 • Contenciós administratiu: representació i defensa legal dels particulars, empreses i administracions públiques davant jutjats i tribunals contenciosos administratiu.

Urbanisme i territori

 • Assessorament jurídic en la redacció i tramitació d’instruments de planejament general i derivat i modificacions puntals de planejament i convenis urbanístics.
 • Assessorament en la definició d’espais naturals i sistemes de gestió, així com les estratègies de custòdia del territori.
 • Gestió urbanística: participació i assessorament en el desenvolupament de les funcions d'entitats urbanístiques col·laboradores i,.
 • Contenciós administratiu: direcció lletrada, davant totes les instàncies judicials.
 • Tramitació i assessorament per a l'obtenció de llicències urbanístiques.
 • Assessorament davant d’expedients sancionadors i disciplina urbanística i de restauració de la legalitat.
 • Emissió d'informes jurídics, formulació d'al·legacions, assessorament i preparació de recursos administratius.
 • Redacció d’informes jurídics en l’àmbit urbanístic per a institucions, entitats, empreses i particulars.

Energia

El nostre despatx ofereix assessorament integral en el sector energètic i en altres sectors regulats, tant des del punt de vista de la regulació sectorial com del Dret general de la competència. En el sector energètic treballem a favor de les iniciatives vinculades a l’energia elèctrica, i en particular les energies renovables, l’autoconsum, i aquelles iniciatives que avancen cap a la sobirania energètica, la reducció de consums i la suficiència.
 • Assessorament a promotors de projectes renovables (eòlica, solar, fotovoltaica, solar tèrmica, autoconsum i altres).
 • Estratègies de reindustrialització de la ciutat i el territori a partir del vector energia.
 • Assessorament a indústries i comunitats de propietaris per la implementació de microxarxes. i estratègies d’autoconsum.
 • Tramitació administrativa i assessorament en els diversos procediments (energètics, ambientals, urbanístics, declaració d’utilitat pública).
 • Contenciós administratiu: Defensa lletrada en recursos contenciosos administratius interposats contra resolucions autoritzatòries per la implantació d’instal·lacions d’energies renovables.
 • Assessorament en les operacions d’adquisicions de projectes de generació en règim especial.
 • Assessorament regulatori a productors elèctrics, tant en règim especial com en règim ordinari.
 • Qüestions relatives al subministrament d’energia elèctrica.
 • Assessorament en matèria de serveis energètics i d’eficiència energètica.

Mobilitat

El nostre despatx ofereix una visió global, reflexió i pensament sobre mobilitat, accessibilitat i transport public. Som especialistes en proposar les millor solucions, les més econòmiques i les més efectives, amb experiència en assessorament a administracions, conurbacions urbanes, polígons i empreses.
 • Assessorament en mobilitat a administracions i empreses.
 • Elaboració d’informes i propostes exhaustives, amb acompanyament de recursos pedagògics. Bus exprés, carrils busos, el ferrocarril al servei de la mobilitat quotidiana. Xarxes de transports urbà i interurbà més eficients, el tramvia com a solució, la bicicleta com alternativa.

Transparència i Responsabilitat Social Corporativa

En els darrers anys s’ha incorporat com un element inexcusable en tota activitat pública, associativa i també privada, la transparència en l’actuació dels i les responsables a tots els nivells i la participació de la ciutadania, usuaris i/o associats. Les institucions públiques fent-se ressò d’aquest anhel, han incorporat a l’ordenament jurídic un conjunt de legislació que regula la transparència i la participació dels ciutadans en els afers públics. Voluntat que detectem a les institucions públiques però també a les entitats sense ànim de lucre, clubs i societats mercantils.
 • Definició de les estratègies de governança de l’entitat, empresa i organització. Proposta de definició, direcció i coordinació de processos de participació per entitats, associacions i administracions.
 • Definició i suport a la implementació de mesures de transparència, en compliment de la legalitat vigent, i amb l’objectiu de millorar la qualitat democràtica i el funcionament de l’organització, l’empresa o entitat.
 • Definició d’estratègies de responsabilitat i responsabilitat social corporativa a entitats públiques i privades.

Estratègies d’incidència

Sovint, més important que l’acció judicial, és l’estratègia d’incidència. La nostra feina també és fer emergir una problemàtica, generar un debat, aconseguir que l’esfera privada d’una qüestió esdevingui pública. En masses ocasions les temàtiques que ens afecten com a particulars, associacions, sector públic o empreses queden soterrats i mai veuen la llum.
 • Definició d’estratègies d’incidència.
 • Definició d’estratègies de comunicació

Fundacions i associacions

  Treballem per a fundacions, entitats i associacions, i portem moltes de les seves tasques administratives. Si cal, n'assumim la direcció institucional i estratègica o l'assessorament jurídic i secretaria.
 • Assumim la direcció institucional i estratègica de l’entitat.
 • Assessorament jurídic i secretaria de l’entitat.